Visie en Missie

De Wmo-raad Wijchen is een permanent onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeente Wijchen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Missie 

De Wmo-raad Wijchen streeft ernaar dat alle burgers kunnen meedenken over en -doen aan de ontwikkeling en uitvoering van genoemde wetten, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren waar nodig en de participatie van burgers zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Visie  

Uitgangspunt is dat iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontplooien en verantwoordelijk is voor het benutten van zijn/haar kansen. De Wmo-raad is vernieuwer en belangenbehartiger van de burger en zal (als dit mogelijk is samen met de burger) met creatieve ideeën komen op het gebied van participatie en toegankelijkheid, duidelijkheid en laagdrempeligheid van de kwaliteit van zorg.

Strategische doelstellingen

De visie van Wmo-raad klinkt door in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Dit wil de Wmo-raad realiseren door:

 • vroegtijdig invloed te hebben op het gemeentelijk beleid;

 • zelf onderwerpen aan te dragen, die zij van belang acht voor de WMO-agenda van de gemeente Wijchen;

 • te fungeren  als verbindende schakel tussen burgers, belangengroepen en gemeentebestuur.

Kernwaarden van de Wmo-raad

De Wmo-raad laat zich leiden door de volgende kernwaarden:

 • zichtbaar: De Wmo-raad onderhoudt contacten met de inwoners van de gemeente Wijchen  en belangenorganisaties die hen mogelijk vertegenwoordigen. De burgers van de gemeente Wijchen kennen de Wmo-raad en weten wat de raad doet. De Wmo-raad behartigt collectieve belangen;

 • bereikbaar: de Wmo-raad(sleden) is/zijn, bereikbaar voor alle burgers, voor sociale wijkteams, voor het college van B en W, de gemeenteraad, de ambtenaren en maatschappelijke organisaties;

 • kwaliteit: De Wmo-raad hecht aan een goede kwaliteit van haar adviezen, zo nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld.

Toetsingscriteria bij het formuleren van een advies

 1. Toegankelijkheid: kan iedereen meedoen fysiek en/of sociaal.

 2. Zijn verbindingen zichtbaar met andere beleidsvelden/ontwikkelingen in de samenleving (mogelijk cumulatieve effecten).

 3. Is er keuzevrijheid met betrekking tot aanbieders?

 4. In hoeverre is er sprake (geweest) van burgerparticipatie op het niveau van samenwerken , en wat gebeurt er met de inbreng?

 5. Is de communicatie rondom het beleid laagdrempelig, duidelijk en toegankelijk voor burgers?